BÜ-TPE Protokol

acordeon
1

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ARASINDA PROTOKOL

TARAFLAR
MADDE 1- İş bu Protokol, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 34342 Bebek/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Üniversitesi (bundan böyle “BÜ” olarak anılacaktır) ile Hipodrom Caddesi No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA adresinde mukim Türk Patent Enstitüsü (bundan böyle “TPE” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar çerçevesinde 30/06/2010 tarihinde akdedilmiştir.

AMAÇ
MADDE 2- Bu protokolün amacı; Boğaziçi Üniversitesi akademik personel ve öğrencilerinin, araştırma geliştirme çalışmalarını yönlendirmek; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde yardımcı olmak, sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuat ile yazılı, elektronik v.b. her türlü bilgi ve dokümanı üniversitenin istifadesine sunmak, ulusal ve uluslar arası veri tabanlarında tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere BÜ ile TPE arasında işbirliği yapılması, bu kapsamda BÜ bünyesinde “TPE Bilgi ve Doküman Birimi’nin (kısaca Birim olarak belirtilecektir.) kurulması ve amaçlara uygun işletilmesidir.

BÜ’NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 3-


a) Birim için yeterli kullanım alanına sahip mekanları, TPE ile birlikte belirlemek suretiyle Birim’in kullanımına tahsis edecektir.
b) Birim için tahsis edilen mekanların bakım, onarım, boya, badana, tadilat vs. giderlerini karşılayacak, periyodik temizlik işlerini gerçekleştirecektir.
c) Birim’in su, elektrik, yakıt ve telefon giderlerini karşılayacaktır.
d) Verilecek hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz ve karşılıklı mutabakat ile artırılmak kaydıyla, en az Yüksekokul mezunu ve tercihen yabancı dil bilen en az bir personeli Birim’de görevlendirilecektir.
e) Birim’de görevlendirilen personelin, yol, barınma vs. giderlerini karşılamak suretiyle yılda en az bir kez eğitim için TPE’ye gönderilmesini sağlayacaktır.
f) Birim’de görevlendirdiği geçici veya sürekli tüm personelin isimlerini ve görevlendirme sürelerini TPE’ye bildirecek ve söz konusu personeli zorunlu kalmadığı sürece değiştirmeyecektir.
g) Birim’de görevlendirilen personelin sınai mülkiyet alanında kendisini yetiştirebilmesi ve işbu Protokol kapsamındaki faaliyetleri yürütebilmesi için, gerekli çalışma ortamı ve yeterli zamanı temin ve tesis edecektir.
h) Birim’de görevlendirilen personelin sınai mülkiyet ile ilgili yapmış olduğu çalışma ve faaliyetleri ‘Bilgi Doküman Birimi Aylık Faaliyet Standart Formları’nı doldurmak suretiyle aylık çalışma tabloları biçiminde her ay düzenli olarak TPE’ye sunmasını sağlayacaktır.
i) Verilen hizmetlerin gerektirdiği durumda karşılıklı mutabakat ile arttırılmak kaydıyla Birimde kullanılmak üzere bilgisayar donanımını tahsis edecek, bilgisayarın/bilgisayarların BÜ bilgisayar ağına ve ulusal, uluslar arası bilgisayar ağlarına bağlanması gerektiğinde BÜ’nün imkanlarının kullanılmasını sağlayacaktır.
j) Birim için tahsis edilen mekanlarda kullanılacak demirbaş malzeme, mefruşat, telefon ve diğer büro malzemelerini sağlayacak ve bu malzemelerin bakım, onarım vb. giderlerini karşılayacaktır.
k) Sınai haklar konusunda bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti vermek için TPE’yi önceden haberdar etmek suretiyle yılda en az iki kez seminer, konferans vb. eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunacak, bu konuda gerektiği takdirde TPE’den destek talep edecektir.

TPE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 4-

TPE
a) İlgilenenlere dağıtılmak üzere ücretsiz yayınların her birinden yeterli miktarı ve ücretli yayınların da satılmak koşulu ile birer adedini Birim’e gönderecektir.
b) Sınai Mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile yazılı, elektronik (CD, CD-Rom) vb. her türlü bilgi ve dokümanın temini ve Birim’de bulundurulması ile bunların takibi ve güncellenmesini sağlayacaktır.
c) Belirli aralıklarla veya gerekli gördüğünde Birim’i ziyaret ederek faaliyetleri denetleyecektir.
d) BÜ tarafından sınai haklar konusunda gerçekleştirilecek seminer, konferans vb. eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri konusunda, BÜ tarafından talep edilmesi halinde destek verecektir.
e) Birim’de görevlendirilen personelin, sınai mülkiyet ile ilgili yapmış olduğu çalışma ve faaliyetlerini aylık çalışma tabloları biçiminde göndermesi için, Bilgi Doküman Birimi Aylık Standart Formlarını işbu Protokolün imzalanmasını müteakip BÜ’ye teslim edecektir.
f) BÜ tarafında Birim’de görevlendirilecek personelin eğitimini sağlayacaktır.

BİRİM’DE ÇALIŞACAK PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI
MADDE 5- Birim’de çalışacak personelin tüm özlük ve mali hakları BÜ tarafından karşılanacaktır.

PROTOKOLÜN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
MADDE 6- TPE ile BÜ arasında imzalanan işbu Protokol süresiz olup, taraflardan birinin, en az 3 ay önceden diğer tarafa gerekçelerini de içerecek şekilde yazılı bildirimde bulunması ya da tarafların yazılı olarak mutabakat sağlaması durumunda sona erer.

Protokolün yürürlüğe giriş tarihi işbu protokolün tarafların yetkili kişilerince imzalandığı tarihtir.

Taraflar, Protokolün sona ermesini müteakip, Birim’e tahsis etmiş oldukları demirbaş, doküman ve diğer malzemeleri geri alırlar.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 7- Taraflar işbu Protokolün uygulanması esnasında vukuu bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenememesi halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TEBLİGAT
MADDE 8- Bu protokol çerçevesinde yapılacak her türlü tebligat ve sair yazışmalar, TPE ve BÜ tarafından isimleri yazılı olarak bildirmiş olan şahıslara, teslim tesellüm tutanağı ile elden teslim edilmesiyle tebliğ edilmiş sayılır. Tebligatlar ve yazışmaların teyitli faks veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde aşağıdaki adresler kullanılır. Ancak, ana konusu temerrüt ve fesih olan tebliğ ve yazışmalar, yalnızca Noter vasıtasıyla veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilecek ve bu şekilde gönderilmeleri halinde geçerli olacaktır.
 

TPE

Türk Patent Enstitüsü
Hipodrom Cad. No: 115
06330 Yenimahalle/ANKARA
Tel : (90) 312 303 10 00
Faks : (90) 312 303 11 73

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü
34342 Bebek/İSTANBUL

Tel : (90) 212 287 17 53
Faks : (90) 212 265 70 06

Taraflar, yukarıda yazılı adresleri, diğer tarafa değişiklikleri en az 15 gün önce yazılı olarak bilahare bildirmek suretiyle her zaman değiştirebilirler. Bu Şarta uyulmaksızın yapılacak adres değişiklikleri halinde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat, usulüne uygun olarak yapılmamış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan tarafa ait olacaktır.

BÖLÜNEBİLİRLİK
MADDE 9- Protokolün herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması ya da her iki tarafça geçersiz kabul edilerek uygulanamayacağı hususunda anlaşmaya varılması, Protokolün kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

DÜZENLEMELER
MADDE 10- İşbu Protokol, TPE’nin tabi olduğu mevcut kanunlara, Yönetmeliklere, esaslara ve benzeri konuya ilişkin hukuki düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. TPE’nin tabi olduğu Kanunlarda, Yönetmeliklerde, esaslarda ve benzeri konuya ilişkin hukuki düzenlemelerde ileride bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, işbu Protokolde de gereken değişiklikler yapılacaktır.

DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
MADDE 11- Taraflar, işbu Protokolü ve Protokolde yer alan yetki, hak ve yükümlülükleri diğer tarafın yazılı onayını almaksızın kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecektir.

EK PROTOKOLLER
MADDE 12- Taraflar bu protokolde yer almayan veya sonradan ortaya çıkabilecek hususları halletmek için gerekli gördükleri hallerde ek protokoller hazırlayabileceklerdir. Ek protokoller, bu protokolün ve dayanağı olan mevzuat hükümleri ile eklerine aykırı hükümler içermeyecektir.

İşbu Protokol hükümleri ile ek protokoller arasında uyumsuzluk söz konusu olduğunda, Protokol hükümleri geçerli olacaktır.

PROTOKOLÜN NÜSHALARI
MADDE 13- Bu protokol, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, biri TPE’de, diğeri BÜ’de muhafaza edilecektir.

30/06/2010