Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda, araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Ek 1 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuru, Değerlendirme ve Atama

MADDE 3 –(1) Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir.

MADDE 4 – (1) Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim Esasları

MADDE 5 – (1) Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin belirlenen lisansüstü eğitim programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır.

(2) Atandığı öncelikli alanlardaki programlarda yüksek lisans eğitimine devam edenler ile doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerinin tez aşamasında olanların, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumlarında eğitimlerini tamamlamasına izin verilir.

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar ile doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerinin ders aşamasında olanların Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin belirlenen programlarında doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerini yapması şarttır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen doktora ve sanatta yeterlik programı kontenjanlarına yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar yerleştirme dönemlerinde ilan edilir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği üniversitelerin dışındaki üniversitelerde, belirlenen doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitimlerinin ders aşamasında olanların, önceki eğitimlerinin geçiş yaptıkları doktora ve sanatta yeterlik programında değerlendirilmesi hususunda ilgili enstitü yönetim kurulları yetkilidir. En geç iki yerleştirme dönemi sonunda Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği doktora ve sanatta yeterlik programlarına yerleştirmeye hak kazanamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kesilir.

(4)Atandığı üniversite dışındaki devlet yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerinin ders aşamasında olanların 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisleri Yükseköğretim Yürütme Kurulunca yapılır.

(5) Devlet yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerinin tez aşamasında olanların 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirli sürelerle görevlendirilmesi veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisinin yapılması hususuna, üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından karar verilir. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Üniversite tarafından yapılan geçici kadro tahsisi yapılması tekliflerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca karar verilir.

(6) Vakıf üniversitelerindeki yüksek lisans eğitimlerinin ders ve tez aşamasında olanlar ile doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerinin tez aşamasında olanların, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirli sürelerle görevlendirilmesi üniversitelerce yapılır.

(7) Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimlerini tamamlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla da ilişikleri kesilir.

Geçiş Hükümleri

Geçici Madde 1- (1) 2016 yılında ilan edilen öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan 01.01.2016- 20.04.2016 tarihleri arasında yüksek lisans eğitimine başlayanların araştırma görevlisi kadrosunda bulunmak için geçerli azami eğitim sürelerine bir yarıyıl, 01.01.2016 tarihinden önce yüksek lisans eğitimine başlayanların azami eğitim sürelerine iki yarıyıl eklenir.

(2) 2016 yılında ilan edilen öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan 01.01.2016- 20.04.2016 tarihleri arasında doktora eğitimine başlayanların araştırma görevlisi kadrosunda bulunmak için geçerli azami eğitim sürelerine bir yarıyıl, 01.06.2015-31.12.2015 tarihleri arasında doktora eğitimine başlayanların azami eğitim sürelerine iki yarıyıl, 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arasında doktora eğitimine başlayanların azami eğitim sürelerine üç yarıyıl, 01.01.2015 tarihinden önce doktora eğitimine başlayanların azami eğitim sürelerine dört yarıyıl eklenir.

(3) 2016 yılında ilan edilen öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan atandıkları zamanda azami sürelerini dolduranların, araştırma görevlisi kadrosunda bulunmak için geçerli azami eğitim sürelerine; yüksek lisans eğitimi için 2016-2017 Bahar Yarıyılından itibaren iki yarıyıl, doktora eğitimi için 2016-2017 Bahar yarıyılından itibaren dört yarıyıl eklenir.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararının alındığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.