Döner Sermaye Süreçleri

acordeon
3
İş/Proje Açılış Süreci

    Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek projeler ve işler için proje yürütücüleri Başvuru Yazısı ile ilgili Fakülte Dekanlığına veya Enstitü / Yüksekokul / Merkez Müdürlüğüne başvurur. Proje ve işlerin açılışı Fakülte /Enstitü / Yüksekokul / Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir. Proje Açılış Yazısı. Bu kararda

 

 • Kurs/Proje Yürütücüsünün Adı
 • Kurs/Proje Ekibi (Varsa)
 • Kurs/Proje Bedeli (KDV Dahil veya KDV Hariç)
 • Kurs/Proje adı
 • Kurs/Projenin süresi
 • Firma adı ya da işi talep eden kişi
 • Protokol (Varsa) (Örnek Protokol)
 • Üniversite Yönetim Kurulu'nun 19.06.2019 gün, 2019/14 sayılı toplantı kararı (Gizlilik Taahhütnamesi)
 • Üniversite Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 gün, 2020/27 sayılı toplantı kararı uyarınca 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca veya Döner Sermaye Kapsamında talep edilen görevlendirmelerde uygulanacak Fikri ve Sınai Haklar Yönetimine Dair (Taahhütname ve Beyanname)

bilgilerinin açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

     Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde yürütülen tüm işlerde (proje/eğitim/danışmanlık /uzman görüşü/laboratuvar hizmetleri), 19.07.2002 tarih ve 2002/06 sayılı Senato Toplantısında kurulmuş olan Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu (ADİEK) tarafından benimsenen etik ilkelere uyulması beklenmektedir. Etik oto kontrol yaratmak için ADİEK Formunun proje yürütücüleri tarafından proje protokoluna eklenmesi gerekmektedir.

 

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 5. maddesi (c) bendi uyarınca, yönetim kurullarına iletilen yeni proje tekliflerinde, projede katkısı bulunanların, görevlerinin ve katkı oranlarının açıkça belirtilmesi istenmektedir. Yapılacak katkı payı ödemelerinde sözkonusu oranlara göre işlem yapılacaktır. Yönetim kurulu kararı eki olarak Proje Bilgi Formu'nu tıklayınız.

 

 YENİ   26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı kanunun 5.maddesi ile 2547 sayılı kanunun 58.maddesine (k) fıkrası eklenmiştir. Bu madde ile yapılan değişiklikler uyarınca “Döner Sermaye Üniversite-Sanayi İşbirliği” kapsamında yapılan Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik proje önerileri için ilgili Dilekçe ve Formların proje yürütücüsü tarafından doldurulması; ekinde Proje Bilgi Formu ve ADİEK Formu (Diğer etik konular için BAP projelerinde geçerli kurallar uygulanır.) ile ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı gereklidir. 2547 sayılı kanunun 58. maddesinin ( k) kapsamında yürütülecek olan araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik proje başvurularının tümü 2017 yılında geçici olarak Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından yürütülmesine onay verilen projelerin pay dağılımı 25.01.2017 tarihli ÜYK toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

     Döner Sermaye Yürütme Kurulu, kurulacak olan Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu’nun görev kapsamını, üye yapısını ve çalışmasına ilişkin ilke ve esasları belirleyen bir yönerge hazırlayıp yönergenin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 2018 yılı başı itibarı ile bu görev, ilgili Komisyon’a devredilecektir.

 

acordeon
3
Katkı Payı Talep Süreci

     Kullanıcıların katkı payı taleplerini, dağıtım yapılacak projeyi, dağıtımın yapılacağı personelin adı ve ödeme miktarını belirterek sistem üzerinden elektronik olarak oluşturması ve göndermesi gerekmektedir. Ancak dağıtım işleminin başlatılabilmesi için elektronik ortamda oluşturulan bu talebin imzalanarak ve yazılı belge olarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş olması da gerekmektedir.

 

Katkı Payı Talep Süreci Akış Şeması

 

 

acordeon
3
Satınalma Talep Süreci

     Kullanıcıların satınalma taleplerini, istek fişi ve malzeme/hizmet istem listesini elektronik oluşturarak göndermesi gerekmektedir. Ancak satınalma işleminin başlatılabilmesi için elektronik ortamda oluşturulan istek fişi ve istem listesinin kullanıcı tarafından imzalanarak ve yazılı belge olarak doğrudan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş olması da gerekmektedir.

acordeon
3
Avans Talep Süreci

     Kullanıcıların, yolluk veya satınalma avans talepleri ile bu taleplere ait istek fişi ve malzeme/hizmet istem listesini öncelikle elektronik ortamda oluşturmaları ve daha sonra oluşturulan bu belgeleri ıslak imzalı olarak doğrudan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Avans taleplerinde:

 • Ödeneğinin bulunması,
 • Avans miktarının “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” üst sınırlarını geçmemesi,
 • Avansın hangi amaçla kullanılacağının belirtilmesi,
 • Avansın hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılması,
 • Sözkonusu işin gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu olması,
 • Mutemetlerin görevlendirilmesinde adı, soyadı, görev unvanı ve imza örneğinin bulunması,
 • Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için avans talep edilmemesi
 • Harcama yetkilisinin uygun görmesi,

Konularına dikkat edilmelidir.

 

 

Muhasebe Yönetmeliği

Ön Ödeme İşlemleri:

Madde 25. (1) İşletmelerce yapılacak ön ödemelerin şekli, devir ve mahsup işlemleri, idareler ve gider türleri itibarıyla tutar ve oranlarının tespiti ile mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemler hakkında, 31/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak, yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gider türleri itibarıyla belirlenen avans üst sınırları, işletmeler için beş katı olarak uygulanır.

(2) Ancak, işletmelerce yürütülecek proje niteliğindeki işlerle ilgili olarak avans limiti, üst yöneticinin onayıyla 10 katına kadar artırılabilir.

 

Avans Talep Süreci Akış Şeması

 

 

 

 

acordeon
3
Görevlendirme Süreci

      2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39.maddesine göre yapılan yurdışı ve yurtiçi görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun usul ve esasları çerçevesinde yolluk ödenir. Ancak ödeme işleminin başlatılması için, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce elektronik ortamda oluşturulan yolluk bildiriminin yetkili kullanıcı tarafından imzalanarak ve yazılı belge olarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş olması gerekmektedir.

 

2017 Yurtiçi Gündelik Miktarları

2017 Yurtdışı Gündelik Miktarları

 

Görevlendirme Süreci Akış Şeması