Çevre Bilimleri Enstitüsü

acordeon
1
Arıtma Çamuru (Biyokatı) Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Arıtma çamurlarının karakterizasyonu, arıtma çamurlarının işlenmesi, minimizasyonu, stabilizasyonu ve susuzlaştırılması, arıtma çamurlarının uzaklaştırılması ve yararlı kullanımı.

Sorumlu: Prof.Dr. Ayşen Erdinçler

acordeon
1
Biyokütle ve Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı

www.meg.boun.edu.tr

Çalışma Alanı: Havasız biyolojik endüstriyel atıksu arıtımı, biyokütlenin biyokimyasal parçalanması ve stabilizasyonu, mikrobiyal popülasyon dinamikleri, biyokütleden ekonomik değeri olan ürün ve biyoenerjinin eldesi.

Sorumlu: Prof.Dr. Bahar ince

acordeon
1
Çevre Analizleri Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Su kalite analizleri, atıksu analizleri, su kirliliği analizleri.

Sorumlu: Filiz Ayılmaz

acordeon
1
Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyoteknoloji Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Hastalık yapıcı bakterilerin taşınımı, fotosentetik organizmalardan biyoyakıt ve katma değer ürün eldesi, tehlikeli kirleticilerin biyodegradasyonu, özel mikroorganizmaların izolasyonu, tanımlanması ve üretilmesi, enzim teknolojisi.

Web Sitesi-1: http://web0.boun.edu.tr/berat.haznedaroglu/

Web Sitesi-2: www.biomig.boun.edu.tr

Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu & Doç. Dr. Ulaş Tezel

acordeon
1
Ekotoksikoloji ve Kemometrik Laboratuvarı

http://web.boun.edu.tr/msacan/

Çalışma Alanı: Toksisite deneyleriyle in silico metotlar birlikte kullanılarak kirleticilere ait toksisite verileri elde edilmektedir.

Sorumlu: Prof.Dr. Melek Türker Saçan

acordeon
1
Fizikokimyasal ve Biyolojik Prosesler Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Su ve atıksu arıtımı, fizikokimyasal yöntemler, biyolojik yöntemler, aktif çamur prosesi, aktif karbon adsorpsiyonu ile mikrokirletici giderimi, adsorpsiyon ve biyolojik süreçlerin kombinasyonu.

Sorumlu: Prof. Dr.Ferhan Çeçen

acordeon
1
Havasız (Anaerobik) Biyolojik Arıtma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Havasız ortamda atıksu ve atıksu çamurlarının biyolojik arıtımı.

Sorumlu: Prof.Dr. Burak Demirel

acordeon
1
İleri Oksidasyon Prosesleri Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Kirletici konsantrasyonlarının azaltılması ve biyolojik arıtılabilirliğin artırılması amacıyla kimyasal (Ozon, hidrojen peroksit, persulfat), fotolitik, fotokatalitik ve ultrasonik oksidasyonların farklı kombinasyonlarının çevresel matrikslere (su, atıksu, arıtma çamuru, hayvan atığı, toprak) uygulanmaları.

acordeon
1
Katı Atık Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Katı atıkların karakterizasyonu ve stabilizasyonu, katı atık sızıntı sularının arıtılması, katı atık depolama sahalarının simulasyonu, bioreaktör ve kompostlama.

Sorumlu: Prof.Dr. Turgut Tüzün Onay

acordeon
1
Moleküler Ekoloji ve Filogenetik Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Türkiye’de yaşayan yarasa türlerinin filogenetik ilişkilerini ve popülasyon yapılarını, moleküler genetik metotları kullanarak incelenmektedir.

Sorumlu: Prof.Dr. Andrzej Furman

acordeon
1
Moleküler Evrim ve DNA Barkodlama Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Omurgalı ve omurgasız hayvanların moleküler ekoloji, evrim ve popülasyon genetiği, DNA barkodlama, sonraki nesil dizileme yöntemleriyle diyet analizi, tür koruma genetiği, transkriptom çalışmaları.

Sorumlu: Prof.Dr. Raşit Bilgin

acordeon
1
Toprak Kirliliği Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Toprak kirliliğine neden olan kirletici parametrelerin tespit ve analizleri.

Sorumlular: Prof.Dr. Turgut Tüzün Onay, Prof.Dr. Nadim Copty