Mevzuat

5 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31800

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4- (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, seminer, konferans organize etmek, görsel, işitsel, doğrudan ve uzaktan eğitim programları düzenlemek, kurslar açmak.

b) Danışmanlık, plan, fizibilite çalışması, analiz, deney, ölçme, model denemeleri, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, süreç değerlendirmesi, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu ve benzeri hizmetleri yapmak, görüş bildirmek ve bunlara ilişkin rapor hazırlamak.

c) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım hizmetlerini yapmak.

ç) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak.

d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5- (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilirler.

(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Sermaye limiti

MADDE 6- (1) İşletmenin sermaye limiti 7.500,00 (Yedibinbeşyüz) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8- (1) 1/7/2002 tarihli ve 24802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yasa ve Yönetmelikler

 

 

 

acordeon
1