Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)

Uygulama ve Araştırma Merkezleri, üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulurlar. Uygulama Araştırma Merkezleri salt araştırma yapmak veya salt uygulama yapmak amacıyla kurulabilirler. Merkezler, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra faaliyetlerine başlarlar.

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Hakkında Çalışmalar

acordeon
1
SKH 1- Yoksulluğa Son

Her türlü yoksulluğu her yerde bitirme hedefi; dünyanın her yerinde yoksulluğun bütün çeşitlerine son verilmesini, yoksul ve kırılgan durumda olanların ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere karşı korunmasını amaçlamaktadır.

Yoksulluğa Son (Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üreti UYGAR Merkezi)

Yoksulluğa Son (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi)

Yoksulluğa Son (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

 

acordeon
1
SKH 2- Açlığa Son

Açlığa son vererek, gıda güvenliği ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi hedefi; sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması ile verimliliği ve üretimi artıran, ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, sel ve diğer afetlere uyum kapasitesini güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini artan bir şekilde iyileştiren dayanıklı tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Açlığa Son (Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi)

Açlığa Son (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

 

acordeon
1
SKH 3- Sağlıklı Bireyler

Herkes için sağlıklı bir yaşam temin etmek, refah ve mutluluğun teşvik edilmesi hedefi; anne ve yeni doğan ölümlerinin önlenmesi, ilaç ve aşılara erişim, küresel sağlık risklerinin azaltılması gibi noktaları vurgulamaktadır.

Sağlıklı Bireyler (Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri UYGAR Merkezi) -2020

Sağlıklı Bireyler (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi) 

Sağlıklı Bireyler (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

 

acordeon
1
SKH 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bütün kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi hedefi; kamusal ve özel alanlarda şiddetin her türünün yok edilmesi, kadınların güçlendirilmesini destekleyen teknolojilerin, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması gibi amaçlar içermektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Eğitim Politikaları UYGAR Merkezi) 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

 

acordeon
1
SKH 6- Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı

2030’a kadar herkesin adil ve evrensel bi şekilde suya erişiminin sağlanması hedefi; su ve atık su yönetiminin iyileştirilmesi için yerel  katılımın desteklenmesi ve güçlendirilmesi gibi önemli amaçlar içermektedir.

Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı (Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi)

Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

acordeon
1
SKH 7- Erişilebilir ve Temiz Enerji

Herkes için ekonomik, yenilenebilir, sürdürülebilir ve modern enerjinin sağlanması hedefi; 2030’a kadar satın alınabilir, güvenilir ve çağdaş enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Erişilebilir ve Temiz Enerji (Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi)

Erişilebilir ve Temiz Enerji (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi)

Erişilebilir ve Temiz Enerji (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

 

acordeon
1
SKH 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sürekli, sürdürülebilir ve kapsamlı bir ekonominin teşvik edilmesi, herkes için verimli ve sürekli bir iş imkânı oluşturulması hedefi; 2030’a kadar gençler ve engelliler dahil tüm erkek ve kadınların tam ve üretken istihdama, insana yakışır işlere erişmesi ve eşit işe eşit ücretin sağlanması amacına odaklanmaktadır.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Sosyal Politika Forumu)

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

 

acordeon
1
SKH 9- Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

Dayanıklı altyapı inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstri ile yeniliğin teşvik edilmesi hedefi; herkes için karşılanabilir ve hakkaniyetli erişimi esas alan ekonomik kalkınma ve insan esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınır ötesi altyapıyı da içeren kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların geliştirilmesini hedeflemektedir.

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi)

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi) -2020

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri UYGAR Merkezi) -2020

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları UYGAR Merkezi)

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (Girişimcilik UYGAR Merkezi)

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

acordeon
1
SKH 10- Eşitsizliklerin Azaltılması

Ülkeler içerisindeki ve arasındaki eşitsizliğin azaltılması hedefi; 2030’a kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir durumuna bakılmaksızın herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak  kapsanmasının sağlanması ve güçlendirilmesi ile özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi gibi amaçları içermektedir.

Eşitsizliklerin Azaltılması (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi)

Eşitsizliklerin Azaltılması (Eğitim Politikaları UYGAR Merkezi)

Eşitsizliklerin Azaltılması (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

acordeon
1
SKH 11- Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

Şehirlerin, yerleşimlerin ve toplulukların kapsayıcı, güvenilir, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefi; 2030’a kadar tüm ülkelerde katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşmelerin planlanması ve yönetimi için kapasite geliştirilmesi ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi hedeflerini içermektedir.

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi)

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi)

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (Nazım Hikmet Kültür ve Sanat UYGAR Merkezi)

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (İklim Değişikliği ve Politikaları UYGAR Merkezi)-2019

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (İklim Değişikliği ve Politikaları UYGAR Merkezi)-2018

acordeon
1
SKH 12- Sorumlu Tüketim ve Üretim

Sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri oluşturulması hedefi; bireylerin, ülkelerin ve şirketlerin ayrı ayrı sorumluluklar alarak doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini, gıda israfının önlenmesini ve sürdürülebilir atık yönetimini, amaçlamaktadır.

Sorumlu Tüketim ve Üretim (Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi)

Sorumlu Tüketim ve Üretim (İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları UYGAR Merkezi)

acordeon
1
SKH 13- İklim Eylemi

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için küresel olarak acilen harekete geçilmesi hedefi; iklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil edilmesini de amaçlamaktadır.

İklim Eylemi (İklim Değişikliği ve Politikaları UYGAR Merkezi) 2019

İklim Eylemi (İklim Değişikliği ve Politikaları UYGAR Merkezi) 2018

acordeon
1
SKH 14- Sudaki Yaşam

Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması hedefi ile; kıyı ve deniz alanlarının korunması ve su kaynaklarının  sürdürülebilir kullanımından sağladığı ekonomik faydanın artırılması amaçlanmaktadır.

Sudaki Yaşam (İklim Değişikliği ve Politikaları UYGAR Merkezi)

acordeon
1
SKH 15- Karasal Yaşam

Karasal ekosistemleri korumak, yenilemek ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek hedefi; ekosistemin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı; ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele edilmesi, arazi kaybının durdurulması ve bio çeşitlilik kaybının durdurulması gibi amaçlar içermektedir.

Karasal Yaşam (İklim Değişikliği ve Politikaları UYGAR Merkezi)

acordeon
1
SKH 16- Barış ve Adalet

Sürdürülebilir kalkınma için kapsayıcı ve barışçıl bir toplumun desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşa edilmesi hedefi ile; sürdürülebilir kalkınma için ayrımcı olmayan yasa ve politikaların yaygınlaştırılması ve uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Barış ve Adalet (Eğitim Politikaları UYGAR Merkezi)

Barış ve Adalet (İnsani Gelişme UYGAR Merkezi)