Boğaziçi Üniversitesi'nde Araştırma

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine 1971’de tek bir kampüs içinde başlayan Boğaziçi Üniversitesi, bugün toplam 1,669,106 m2’ye yayılmış olan yedi kampüsü ile Türkiye’nin öncü, dünyada saygınlık kazanmış üniversitelerinden biri olarak yükseköğretime ve bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktadır.

2015-2019 yıllarını kapsayan Üniversite Stratejik Planı’nda araştırmaya iki başlık altında yer verilmiştir: (1) Araştırma Kaynaklarını ve Etkinliğini Artırmak; (2) Bilim, Araştırma, Yaratıcılık, Yenilikçilik Kültürünü Güçlendirmek. İlk başlık altında araştırma altyapısının güçlendirilmesi, kaynakların çoğaltılması ve çeşitlendirilmesi ve araştırma çıktılarının kaynağa dönüştürülmesi için adımlar tanımlanırken, ikinci başlık altında araştırma stratejisi oluşturulması, araştırmanın üniversitede görünürlüğünün sağlanması ve tüm etkinliklerle bütünleşmesi hedeflenmiştir. Stratejik Planımızda Üniversitede bilim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması, araştırma sonuçlarının nitelikli yayınlar yanında, diğer yöntemlerle de toplumla paylaşılması ve eğitimde araştırmacılığın teşvik edilmesi ile araştırma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi yapısında, öğretim ve araştırma birbirini tamamlayan ve destekleyen iki ana unsurdur. Üniversitemiz, başarılı bir üniversite yapısında olması gereken bu felsefesinin gereği olarak güncel ve öncelikli araştırma konularını, Üniversite’de mevcut olan akademik alanların tümünde araştırma hayatını, çok disiplinli ve disiplinelerarası araştırmaları ve değişik sektörler ve uluslararası aktörlerle araştırma işbirliklerini teşvik etmekte, sosyal ve temel bilimlere özel bir önem vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde dört fakülte,  iki yüksekokul ve altı enstitü bünyesinde yer alan 29 akademik bölümde 33 lisans programı, 46’sı tezli olmak üzere 65 yüksek lisans programı ve 33 doktora programı mevcuttur. Araştırma ağırlıklı üniversite olma hedefi doğrultusunda, 32 uygulama ve araştırma merkezi ile özgün araştırma yürüten 141 adet araştırma laboratuvarı faaliyet göstermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu stratejik önceliğinden hareketle araştırma projeleri faaliyetlerini ve araştırmacılarına sunulan destek hizmetini etkinleştirmek amacıyla yapılanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Planlama Koordinasyon (APK) Şube Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) İdari Koordinatörlüğü, BAP Mali Koordinatörlüğü, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile bünyesinde Uluslararası Projeler Birimi, Ulusal Projeler birimi ve Patent Ofisini barındıran Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’den  oluşan organizasyonel yapılanma içinde araştırmacılara destek vermektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi, bilimsel araştırmaları BAP vasıtasıyla iç kaynaklarını kullanarak desteklemekte;  ulusal ve uluslararası proje kaynaklarına erişim için TTO A.Ş. bünyesinde bilgilendirme, eğitim ve proje yazımı hizmetleri sunmaktadır.  TTO A.Ş.’nin diğer bir görevi, üniversiteyi sanayi ile buluşturup ortak projeler geliştirmek ve sözleşmelerle fikrî mülkiyet hakları ve çalışma şartlarını düzenlemektir. TTO  A.Ş. bünyesinde, fikrî ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama için hizmetler vermektedir. Kamu ve sanayi destekli projeler, Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı (BÜN Teknopark) ya da Döner Sermaye İşletmesi altında yürütülmektedir. Boğaziçi Üniversitesi, araştırmacı ve öğrencilerinin girişimcilik faaliyetlerini, TTO A.Ş. bünyesindeki önkuluçka merkezleri, KOSGEB/TEKMER kuluçkası ve BÜN Teknopark ile desteklemektedir.

 
acordeon
1