BAP Proje Destekleri

acordeon
1
1. Proje Destek Türleri
BAP Proje desteği Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı çalışanlara sağlanır. Projeler, proje başvurularının BAP Komisyonu’nda hakem raporları ışığında değerlendirilip kabul edilmesinin ardından, proje yürütücüsü ve Rektör veya Rektörü temsil eden Komisyon Başkanı tarafından imzalanan proje sözleşmesi ile başlar ve yine proje yürütücüsünün ileteceği proje sonuç raporu ile sonlanır. Başvuru ve sonuç raporu her projenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmeyi imzalayan proje yürütücüsü ilgili projenin yürütülmesinden, koordinasyonundan, tüm idari-mali süreçlerinden ve sonuçlandırılmasından BAP Komisyonu’na karşı sorumludur.
 
BAP Komisyonu, Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması (Metnin devamında Bilim İnsanı Portalı olarak anılacaktır.) kullanılarak yapılacak olan yeni proje başvurularından “Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)”, “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü yeni proje başvurularını belli çağrı dönemleri ve tarihleri ile sınırlandırmadan kabul eder.
 
“Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)”, “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü proje başvuruları, Bilim İnsanı Portalı üzerinden “Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir”, koşulunu sağlayacak şekilde tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. Bu koşul çerçevesinde, bir proje yürütücüsünün üzerinde iki farklı doktora öğrencisi ile iki farklı doktora (“D” kodlu) projesi olabileceği gibi, iki farklı dış destekli proje ile iki farklı tamamlayıcı destek (“M” kodlu) projesi olabilir.
 

Tablo 1: İkinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumları

1. Proje

2. Proje

Standart (P kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu veya YÖK-ADP (3) olabilir.

Doktora (D kodlu) ise

P kodlu veya D (1) kodlu veya M kodlu veya R kodlu veya

S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) ise

P kodlu veya D kodlu veya M (2) kodlu veya R kodlu veya

S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

Çok Disiplinli (R kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

Altyapı (S kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

Start-Up (SUP kodlu) ise (4)

D kodlu veya M kodlu veya YÖK-ADP (3)olabilir.

YÖK-Araştırma Üniversiteleri

Destek Programı Projesi (YÖK-ADP) ise (4)

P kodlu veya D kodlu veya M (2) kodlu veya R kodlu veya S kodlu

veya TUG kodlu veya SBA kodlu veya SUP kodlu olabilir.

 1. İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür.
 2. İki farklı dış destekli proje ile eş zamanlı olarak iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür.
 3. Birinci veya ikinci yürüyen proje YÖK-ADP kodlu değil ise üçüncü proje “YÖK-ADP” kodlu olabilir.
 4. Yalnızca birinci proje YÖK-ADP kodlu ise ikinci proje SUP kodlu olabilir.

Tablo 2: Proje türlerinin bütçe tavanları ve başvuru zamanları

 

Proje Türü

Yıllık Bütçe Tavanı TL*

Toplam Bütçe Tavanı TL

Başvuru Zamanı

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

(Yürütücünün ilk 30 aylık projesi için)

 

200.000

 

Yıl Boyunca

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

180.000

 

Yıl Boyunca

Start-Up Projesi (SUP kodlu)

 

475.000

Yıl Boyunca

Çok Disiplinli Proje (R kodlu)

 

800.000

 

Özel çağrı ile

 

Altyapı Projesi (S kodlu)

 

1.000.000

Özel çağrı ile

 

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu)

 

500.000

Özel çağrı ile

 

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu)

 

1.000.000

Özel çağrı ile

 

YÖK-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi (YÖK-ADP kodlu)

2.000.000

 

Özel çağrı ile

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)
 

Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden (A), PTI’nin, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteğinin, çalıştay, konferans vb. düzenlemelerin, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara ödenen maaş/danışmanlık ücretlerinin, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. (B) çıkartıldıktan sonra, kalan miktarın %40’ı ((A-B) x 0.4)) yıllık KDV dahil 250.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır.

Aynı işlemler uygulandıktan sonra kalan miktarın %40’ının Standart (P kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda ise, yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı (KDV dahil 180.000 TL tavanı) çerçevesinde proje başvurusu iletilir.

Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez
tüm yıl boyunca

*Çok yıllı projelerde (18 ay – 30 ay) son 6 aylık bütçe yıllık tavanın yarısı kadar talep edilmelidir.

Araştırmacı yetiştirmeye yönelik projeler olan Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi (TAM) çerçevesinde tam zamanlı doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar, “Standart (P kodlu)” proje başvurusu yapabilir. Ancak bu araştırmacılar eş zamanlı olarak başka bir BAP projesinde araştırmacı personel olarak çalışamazlar, ancak proje ekibinde yer alabilirler. Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar, Bilim İnsanı Portalına “BAP İdari Koordinatörlüğü” tarafından tanımlandıktan sonra giriş yapabilirler.

 1. Proje başvurularında, tam zamanlı bir Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesinin eş yürütücü olarak belirtilmesi ve eş yürütücünün projeyle ilgili bir destek mektubu iletmesi gereklidir. (Bu proje sözkonusu öğretim üyesinin proje sayı kısıtı içinde değerlendirilmez.)
 2. Sadece “Standart (P kodlu)” proje başvurusunda bulunabilirler.
 3. Proje süresi 12 aydır.
 4. Devam eden araştırma projesinin sonuç raporu kabul edildikten sonra yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınır.
 5. 2023 yılı proje bütçe tavanı yıllık KDV dahil 180.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] olarak belirlenmiştir.
 6. Proje kapsamında araştırmacı personel çalıştırılmamaktadır.
 7. Proje kapsamında yılda bir kez bildiri sunmak koşuluyla bilimsel toplantılara (yurt içi ulusal toplantılar hariç) katılım desteği olarak seyahat ek bütçesi verilebilir.
 8. Seyahat ek bütçesinden başka herhangi bir ek bütçe verilmemektedir.
 9. Proje ödeneği ile satın alınmış olan dayanıklı taşınırların (alet-teçhizatın) kullanma önceliği proje yürütücüsüne ait olmakla birlikte, zimmet sorumluluğu proje eş yürütücüsünde olmalıdır.

Üniversite Senatosunun 03.04.2019 tarih ve 2019-04 sayılı toplantısında, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişikliklere istinaden “Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda Üniversitemizde emeklilik yaş haddini doldurmuş ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretim üyeleri;

 1. Devam etmekte olan “D” kodlu doktora projelerinde yürütücü olarak devam edebilir ve devam etmekte olan doktora tez danışmanlığı olduğu taktirde “D” kodlu doktora projesi için yeni başvuru yapabilir;
 2. “M” kodlu Tamamlayıcı Destek projesi için başvuru yapabilir;
 3. “P” kodlu Standart Proje Desteği, “R” kodlu Çok Disiplinli Proje Desteği, “S” kodlu Altyapı Proje Desteği, “TUG” kodlu İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Proje Desteği, ve “SBA” kodlu Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Proje Desteği için başvuru yapamaz.

 

acordeon
2
1.1. Standart Proje Desteği (“P” Kodlu Projeler)

Amaç, tüm tam zamanlı öğretim üyelerinin ve tam zamanlı doktoralı çalışanların araştırmalarına destek sağlamaktır. Daha önce çeşitli projeleri için destek almış olan tam zamanlı doktoralı çalışanlar ve öğretim üyelerinin, yeni proje başvuruları değerlendirilirken daha önceki proje ürünlerinin (makale, bildiri, tez vb.) ve diğer kaynaklardan sağlanan desteklerin nitelik ve nicelikleri göz önüne alınır. Standart (P Kodlu) projeler kapsamında proje başvurusunun ekibinde bulunmak şartıyla (Proje yürüyen olduktan sonra proje ekibine dahil edilenler uygulamadan yararlanamazlar.), bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkânı dışında seyahat ek bütçesi desteği verilir. (Proje talepleri başlığı altında yer alan “Bilimsel Toplantılara Katılım (Konferans, Sempozyum, Kongre) Desteği” başlığı altından yol, kayıt, gündelik ve konaklamayla ilgili tavanlara ulaşabilirsiniz.)

acordeon
2
1.2. Doktora Proje Desteği (“D” Kodlu Projeler)

Bu projeler, doktora programı olan ana bilim dallarında doktora tezi ile ilgili araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu projelerde doktora öğrencileri için tez önerisinin kabul edilmiş olması koşulu aranır. Proje başvurusu ile birlikte kabul edilmiş olan doktora tez önerisinin ve ilgili yönetim kurulu toplantı tutanağının gönderilmesi gereklidir. Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora öğrencisi ile doktora projesi alınamaz. Tez önerisi kabul edilmiş bir öğrencinin çalışmalarıyla ilgili aynı anda birden fazla “D” kodlu proje verilemez. Eşzamanlı olmamak kaydıyla, doktora süresince bir doktora öğrencisi ile ikinci bir “D” kodlu proje alınabilir. “D” kodlu proje başvurusu sadece ilgili doktora tez öğrencisinin tez danışmanı tarafından yapılabilir ve adı geçen öğrencinin tez çalışmasına bağlı olarak yürütülür. Doktora (D kodlu) projeler, ancak proje ekibinde yer alan doktora tezi eş danışmanına devredilebilir. Proje kapsamında araştırmacı personel (Tam SGK’lı) olarak/ bursiyer olarak sadece ilgili tez öğrencisi çalıştırılabilir/görevlendirilebilir. D kodlu proje ile sadece ilgili doktora öğrencisi desteklenmektedir. Doktora tez öğrencisinin projeden ayrılması durumunda proje kapatılır.

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma imkânı sağlandığı gibi; ilgili tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği veya ilgili doktora tez öğrencisine yurt dışı arazi-saha çalışması desteği imkânı sunulur. Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin raporlarda bulunmaması durumunda bunlar yürütücüden talep edilir. BAP Komisyonuna iletilen “D” kodlu projelerin dönem raporlarının değerlendirmeleri yapılırken dönem raporu tarihine kadar olan tez izleme raporlarının ve enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi beklenir.

BAP Komisyonuna iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir:

 • Tez tamamlanmış ise bunun proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde ilgili “D” kodlu projeye kod belirtilerek atıf bulunması;
 • Tez tamamlanmamış ise sonuç raporunda tezin hangi aşamada olduğu, ne zaman biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi; projeye ilişkin olarak tezde yapılan araştırmaların bilimsel rapor diliyle yer alması; tez izleme raporları ve enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi; tez tamamlandıktan sonra tezin bittiğine dair BAP Komisyonuna bilgi verilmesi beklenir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda Üniversitemizde emeklilik yaş haddini doldurmuş ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretim üyeleri, yürütücüsü oldukları “D” kodlu projelerde yürütücü olarak devam edebilir ve devam etmekte olan doktora tez danışmanlığı olduğu taktirde yeni bir “D” kodlu proje için başvuru yapabilir.

acordeon
2
1.3. Tamamlayıcı Destek (“M” Kodlu Projeler)

Üniversite dışı kaynaklardan, araştırma projesi bazında proje yürütücüsü sıfatıyla kalıcı kaynak getiren öğretim üyelerine tamamlayıcı destek sağlanır. Dış kaynaktan hakemli değerlendirme süreci sonunda desteklenmesi kabul edilmiş projelerde, proje yürütücüsü dış kaynaklara sunduğu proje önerisi, önerinin kabul edildiğine dair belge, dış kaynak tarafından kabul edilen bütçenin detayı ve BAP proje önerisi ile BAP Komisyonuna “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” talebinde bulunabilir. Başvurular dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. M kodlu proje başvurusunda bulunmak için dış kaynak tarafından desteklenen projenin kapanmasına 12 aydan fazla bir sürenin kalmış olması gereklidir.  Eş zamanlı olarak iki yürüyen “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” projesi olabilir. Fakat aynı dış destekli proje ile iki farklı “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje başvurusunda bulunulamaz.

Proje bütçesinden talep edilen makine teçhizatın bölünemeyen tek bir cihaz olması durumunda birinci, ikinci ve/veya son 6 aya ait bütçenin tamamı birinci yıl bütçesi olarak verilebilir. Ancak proje tamamlanana kadar kur farkından doğan ihtiyaçlar da dahil olmak üzere ek bütçe talep edilemez ve proje sözleşmesinde adı geçen cihazın alınamaması durumunda verilen bütçenin başka bir amaçla kullanılması talep edilemez.

Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni proje başvurusu işleme konulamaz. Yeni proje başvurusu sistem üzerinden yürütücüye taslak olarak geri gönderilir. (Proje Destek Türleri başlığı altında bulunan ikinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumlarını gösteren tabloyu (Tablo 1) inceleyiniz.)

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projeleri kapsamında proje ekibinde bulunan bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkânı dışında seyahat ek bütçesi desteği verilir. Uygulama “D” kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları çerçevesinde yapılır.

BAP Komisyonuna iletilen “M” kodlu projelerin sonuç raporları hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenir:

 1. Dış kaynak tarafından desteklenen ana projenin sonuç raporu, BAP proje sonuç raporuna kopyalanmamalıdır;
 2. BAP Komisyonuna sunulacak olan BAP projesi sonuç raporu,  dış kaynak tarafından desteklenen projenin sonuç raporunda yer alan bilimsel içerikten farklılığı net olarak ortaya koyacak ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projesinin destekleyici özelliklerini vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır;
 3. Dış kaynak tarafından desteklenen projenin bilimsel içeriğinin ne şekilde tamamlandığı açıklanmalı ve bulgular, iki çalışma arasındaki farkları da kapsayacak şekilde belirtilmeli ve değerlendirilmelidir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda Üniversitemizde emeklilik yaş haddini doldurmuş ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretim üyeleri “M” kodlu Tamamlayıcı Destek proje başvurusunda bulunabilir.

acordeon
2
1.4. Çok Disiplinli Proje Desteği (“R” Kodlu Projeler)

Çok disiplinli yaklaşım gerektiren sorunlara odaklanmış, evrensel bilime katkı sağlayan ve/veya ülkemizin sorunlarına eğilen projeler “R” kodu ile desteklenir. Çok disiplinli projelerin ana amacı, yeni alanlar açması ve kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek öncelikle üniversite içi işbirlikleri oluşturmasıdır. Proje ekibinde farklı disiplinlerden araştırmacıların olması proje başvurusunun çok disiplinli olması için yeterli değildir. Başvuru metninin çok disiplinli bakış açısıyla ve her disiplinin katkısını net bir şekilde ortaya koyacak şekilde yazılması gereklidir. Proje sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması beklenir.

acordeon
2
1.5. Altyapı Proje Desteği (“S” Kodlu Projeler)

Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-teçhizat altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece farklı konularda çalışan araştırmacıların uzun süreli olarak yararlanabileceği, ortak kullanıma açık olan donanım ve teçhizatın alınması mümkün olmaktadır. Altyapı projeleri gerekli durumlarda yazılım içerebilir. Altyapı projelerinden beklenen, makine-teçhizatın alınmış, kurulup kalibrasyonlarının yapılmış, ön testlerinin başarı ile tamamlanmış, araştırma için hazır durumda olmasıdır. Sonuç raporunda kalibrasyon ve ön test sonuçlarının verilmesi, yazılım alınması durumunda ise yazılımın çalışır durumda olması ve bunun sonuç raporunda verilmesi gereklidir. Altyapı (S kodlu) projeleri kapsamında alınan altyapının kullanıldığı tüm araştırmalar çerçevesinde türeyen yayınlara ilgili altyapının alındığı BAP projesine kod belirtilerek atıf verilmesi beklenir.

 

 1. Altyapı projeleri ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Proje kapsamında ek bütçe verilmemektedir.
 2. Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara bağlanır.
 3. Altyapı projeleri kapsamında tüketim talepleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır.
 4. Proje kapsamında araştırmacı personel (Tam SGK’lı) çalıştırılmamakta/bursiyer görevlendirilmemektedir.
 5. Proje 12 ayda tamamlanacak şekilde hazırlanmalı ve yalnızca ilk yıl için bütçe talep edilmelidir. 12 aylık proje süresinin yetmediği durumlarda BAP Komisyonuna dönem raporu iletilerek ek süre talep edilebilir. Ek sürenin onaylanması durumunda ayrıca bütçe veya ek bütçe talep edilememektedir.
acordeon
2
1.6. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Proje Desteği (“SBA” Kodlu Projeler)

Bu kapsamdaki projeler, toplum için yaşamsal önemi olan veya olması beklenen sorunlara ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak projelerdir. Bu projelerin sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alanında fark yaratması beklenir. Araştırma kapsamının geniş olması, bir projenin “stratejik” sayılması için yeterli değildir. Araştırma bulgularının toplum, uygulayıcı makam ve kurumlarla paylaşılması proje hedefleri arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması beklenir.

acordeon
2
1.7. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Proje Desteği (“TUG” Kodlu Projeler)

Bu kapsamdaki projeler, yeni bir ürün veya teknoloji geliştirilmesi, dünyada yeni gelişmekte olan bir teknolojinin ülkemizde uygulamasının gerçekleşmesi, dünyada gelişmesi ve uygulaması belirli bir noktaya erişmiş, ancak ülkemizde herhangi bir şekilde üzerinde çalışılmamış veya çok az çalışılmış bir uygulamanın yürütülmesi hedeflerinden en az birini sağlaması gereken projelerdir. Prototip üretilmesi, patent/faydalı model başvurusu yapılması, projenin hedefleri arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı ve ayrıntılı bir sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri gibi ürünler çıkması beklenir. İlgili proje kapatıldıktan sonra yapılacak yeni bir TUG proje başvurusu ile araştırmanın devamlılığı sağlanabilir.

acordeon
2
1.8. Start-Up Proje Desteği (“SUP” Kodlu Projeler)

01.01.2023 tarihinden itibaren ataması yapılarak göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine, doçentlere ve profesörlere, fiilen tam zamanlı olarak göreve başladıkları tarihten itibaren en fazla 12 ay içinde başvurdukları taktirde “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği sağlanır. Bu desteğin amacı, göreve yeni başlayan öğretim üyelerinin Üniversitemizdeki özgün ve etki değeri yüksek araştırma faaliyetleri için başlangıç desteği sağlamaktır.

 

“Start-Up (SUP kodlu)” projesi, yürütücünün atanarak fiilen göreve başlamasından sonraki ilk proje başvurusu (YÖK-ADP hariç) olmalıdır. İlk proje başvurusunun diğer proje türlerinden (P, D, M, R, S, SBA, TUG kodlu) biri olması veya belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda “Start-Up (SUP kodlu)” proje başvurusu hakkı kaybedilir; geriye dönük olarak hak talep edilemez. Ancak proje yürütücüsünün askerlik iznini, doğum iznini veya uzun süreli sağlık iznini bir dilekçe ile belgelendirerek BAP Komisyonuna sunması durumunda yapılacak değerlendirme ile proje başvuru tarihi alınmış izin süresi kadar ötelenebilir.

 

 1. Proje süresi en az 12 ay ve en fazla 30 aydır. 
 2. Ek süre ve ek bütçe (seyahat, kur farkı ve yayın hazırlık/yazım desteği hariç) verilmemektedir.
 3. Yayın hazırlık/yazım desteği, ek bütçe talep edilmesi halinde proje bazında değerlendirilecektir.
 4. Proje kapsamında gerekçelendirildiği taktirde 1 araştırmacı personel (SGK’lı olarak) çalıştırılabilecek veya eş zamanlı olarak 2 bursiyer görevlendirilebilecektir. Ancak araştırmacı personeller eş zamanlı olarak çalıştırılamaz.
 5. Tüketim (Göreve başlanılan bölüm/birim tarafından sağlanan kartuş/toner, kağıt vb.) talepleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.
 6. Sistemden iletilen yeni proje başvuruları “yeni başvuru ve revizyon” aşamalarında en çok 3 ay bekletilir ve bu süre sonunda gerekli işlemleri tamamlanmayan proje başvurularının değerlendirilme süreci sonlandırılır.
 7. Komisyonun revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların komisyon kararında belirtilen süre içinde Komisyona sunulması gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili proje başvuruları taslak olarak yürütücüye geri gönderilir. Ancak; proje yürütücüsünün askerlik iznini, doğum iznini veya uzun süreli sağlık iznini bir dilekçe ile belgelendirerek BAP Komisyonuna sunması durumunda yapılacak değerlendirme ile revizyon süreleri alınmış izin süresi kadar ötelenebilir.
 8. Sistemden iletilen ve komisyon tarafından kabul edilen projeler, “sözleşme bekleyen” aşamasında en çok 1 ay bekletilir ve bu süre sonunda gerekli işlemleri tamamlanmayan proje başvurularının değerlendirilme süreci sonlandırılır.
 9. Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör olarak göreve başlayan doktoralı öğretim elemanlarına, atanıp fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Yılda toplam 2 kez sağlanan yurt dışı seyahat desteğine bildiri sunulmadan (dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak) gidilecek olunması durumunda seyahat talebi yapılırken bu görevlendirmenin niteliği ve gerekliliğiyle ilgili BAP Komisyonuna detaylı bir açıklama sunulması beklenir. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkânı kaybedilmiş sayılır.
 10.  “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği alanlar projeleri devam ederken “Doktora (D kodlu)” veya “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje desteklerine başvuruda bulunabilirler. Ancak “D” kodlu proje bütçesi yıllık KDV dahil 180.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.
 11.  “Start-Up (SUP kodlu)” projelerinin toplam bütçeleri başvurunun değerlendirilmesi aşamasında kesinleştirilir. Ancak 2. veya 3. yıl bütçeleri (son 6 ay) her 12 ayın sonunda verilmesi gereken dönem raporunu takiben yürütücü tarafından sistem üzerinden iletildikten sonra projeye aktarılır. Proje yürütücüsü alım ve harcamalarını BAP Komisyonu tarafından başvuru aşamasında kesinleştirilen toplam bütçe çerçevesinde yapmalıdır.
 12.  “Start-Up (SUP kodlu)” proje kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” proje başvuruları yıllık KDV dahil 180.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.
 13.  “Start-Up (SUP kodlu)” proje bütçe tavanı KDV dahil 475.000 TL dir.
 14. Kur farkı kaynaklı ek bütçe taleplerinin komisyon değerlendirmesine alınmaları için, projenin başlama tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde sistemden iletilmiş olması gereklidir.
 15. Yürüyen tüm projelerden talep edilecek kur farkı kaynaklı ek bütçe talepleri için onaylanabilecek toplam bütçe tavanı 90.000 TL [Standart (P kodlu) proje bütçe tavanının %50’si] yi aşamaz.
 16. Çok zorunlu olmadıkça projenin özünde, yürütücüsünde, ekibinde, takviminde, bütçesinde, bütçenin fasıllara dağılımında, çalıştırılacak personelin ad-soyad bilgilerinde, personelin çalıştırılacağı sürede ve kullanılacak makine teçhizat/malzeme listesinde değişiklik yapılmamalıdır. Projede değişiklik yapılması gerektiğinde BAP Komisyonundan onay alınmalıdır. Onay alınmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 17. Start-Up (SUP kodlu) projeleri çerçevesinde yürütücü değişikliği yapılamaz. Ancak yürütücü projenin dondurulmasını talep edebilir.
 18. Proje başvuruları proje bazında, ayrılan toplam BAP bütçesi kapsamında ve Maliye Bakanlığının serbest ödenekleri dahilinde değerlendirilecektir.
acordeon
2
1.9 YÖK-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Proje Desteği (“YÖK-ADP” Kodlu Projeler)

​​​​​Bu kapsamdaki projeler ile araştırma üniversitelerinin uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması amaçlanmaktadır. Bu program ile araştırma üniversitelerinin On Birinci Kalkınma Planı’nda mevcut alanlarda yüksek katma değerli üretim yapabilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması, uluslararası sıralamalardaki yerlerinin yükseltilmesi, yayın sayılarının arttırılması ve marka değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.04.2022 tarih ve 2022.16 sayılı kararı ile uygun bulunan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde sağlanacak kaynağın miktarı, YÖK tarafından her yıl yapılan performans değerlendirmesi sonuçlarına göre yıllık olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı (CBSBB) tarafından belirlenir. Kaynağın kullanılacağı alanların belirlenmesi, proje süreçlerinin yürütülmesi, kaynak kullanımının değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılır. Tahsis edilen ödenek, araştırma üniversitelerinin YÖK tarafından eşleştirildikleri sağlık, sosyal bilimler ve ileri teknoloji alanlarındaki (YÖK-Araştırma Üniversiteleri Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri) bilimsel araştırma projeleri için “BAP Yönetmeliği” çerçevesinde kullanılır. Proje başvuruları BAP Komisyonu değerlendirmesinin ardından Rektörlük Makamına, Rektörlük tarafından Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Kriterlerine göre önceliklendirilen proje başvuruları da YÖK’e gönderilir. YÖK tarafından kabul edilen projelere ödenekleri aktarılır.

 

Proje başvuruları en çok 24 ay sürecek şekilde hazırlanır. Bu projelerde eş zamanlı olarak en fazla 4 üniversitemiz lisansüstü öğrencisi yer alabilir (2 tam SGK'lı araştırmacı personel ve 2 bursiyer).

Bu proje tipine ilişkin proje başvuruları https://adp.boun.edu.tr adresinden giriş yapılarak düzenlenir ve iletilir.

2022 yılı Ekim ayı sonuna kadar Bilim İnsanı Portalına (www.bap.boun.edu.tr) kayıt işlemini tamamlamış ve yeni proje başvurusu iletmek için gereken zorunlu alanları doldurmuş araştırmacılar (tam zamanlı doktoralı öğretim elemanları), https://adp.boun.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak yeni proje başvurularını hazırlayarak iletebilirler.

2022 yılı Ekim ayından sonra Bilim İnsanı Portalına (www.bap.boun.edu.tr) kayıt işlemini tamamlayan araştırmacıların YÖK-ADP portalına da (https://adp.boun.edu.tr) kayıt işlemini tamamlamaları ve yeni proje başvurusu iletmek için gereken zorunlu alanları doldurmaları gereklidir.

Henüz her iki sisteme de kayıt işlemini tamamlamamış araştırmacıların, kayıt işlemlerini tamamlamaları ve yeni proje başvurusu iletmek için gereken zorunlu alanları doldurmaları gereklidir.

(Kayıt işlemi için “BAP Komisyonuna Proje Başvuru Süreci” ana başlığı altında “3. Bilim İnsanı Portalına Kayıt ve Giriş İşlemleri” kısmına bakınız.)

(Yeni proje başvurusu iletmek için gereken zorunlu alanları doldurmak için  “BAP Komisyonuna Proje Başvuru Süreci” ana başlığı altında “Proje Başvuru Adimlarina Geçiş İşlemleri” kısmına bakınız.)

acordeon
1
2. Proje Destek Miktarları

“Standart (P kodlu)” ve “Doktora (D kodlu)” projeleri için yıllık proje bütçe destek tavanı BAP Komisyonu tarafından her yıl yeniden belirlenir. Proje yürütücüsünün ilk üç proje yılı (İlk üç proje yılı toplam 30 aylık süreyi belirtir.) kapsamında değerlendirilecek olan “P” ve/veya “D” kodlu proje başvurularının yıllık bütçe tavanları ayrıca belirlenir.

İlk üç proje yılı kapsamında yıllık destek tavanı 2023 yılı için KDV dahil 200.000 TL, sonraki proje yılları için ise yıllık KDV dahil 180.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] olarak saptanmıştır.

Çok yıllı projelerde (18 ay – 30 ay) son 6 aylık bütçe yıllık tavanın yarısı kadar talep edilmelidir.

“Start-Up (SUP kodlu)” projeleri için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 475.000 TL dir. “Start-Up (SUP kodlu)” projesi kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” proje başvuruları yıllık KDV dahil 180.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir. İlk üç proje yılı kapsamındaki yıllık destek tavanı kullanılmış sayılır.

“Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” projeleri için bütçe proje bazında ve gerçek girdiler göz önüne alınarak aşağıdaki oranlar ile belirlenir:

 • Dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden (A), PTI’nin, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteğinin, çalıştay, konferans vb. düzenlemelerin, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara ödenen maaş/danışmanlık ücretlerinin, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. (B) çıkartılmasından sonra, kalan miktarın %40’ı ((A-B)*0.4)), yıllık KDV dahil 250.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Aynı işlemler uygulandıktan sonra kalan miktarın %40’ının Standart (P kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda ise, proje başvurusu yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı (KDV dahil 180.000 TL) çerçevesinde iletilir.

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) proje bütçesinden talep edilen makine teçhizatın bölünemeyen tek bir cihaz olması durumunda birinci ve ikinci yıllara ait bütçenin tamamı birinci yıl bütçesi olarak verilebilir. Ancak proje tamamlanana kadar kur farkından doğan ihtiyaçlar da dahil olmak üzere ek bütçe talep edilemez ve proje sözleşmesinde adı geçen cihazın alınamaması durumunda verilen bütçenin başka bir amaçla kullanılması talep edilemez.

“Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Altyapı (S kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)” ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” proje başvuruları, proje bazında ve ayrılan toplam BAP bütçe tavanı içinde değerlendirilir.

2023 yılında, “Çok Disiplinli (R kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 800.000 TL, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 500.000 TL; “Altyapı (S kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 1.000.000 TL ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 1.000.000 TL’dir.

Proje değerlendirme ve seçim sürecinde öncelik en üst düzeyde uluslararası bilimsel standartlara uygun, uzun erime odaklanan, Üniversite içinde ve dışında sinerji yaratacak projelere verilir. Yüksek bütçeli (200.000 TL’den fazla bütçeli) projelerde %25 ek bütçe imkânı tanınması standart bir uygulama değildir. BAP Komisyonu yüksek bütçeli projelerin ek bütçe taleplerini proje bazında ve BAP bütçesi dahilinde değerlendirir.

Tablo 2: Proje türlerinin bütçe tavanları ve başvuru zamanları

Proje Türü

Yıllık Bütçe Tavanı TL*

Toplam Bütçe Tavanı TL

Başvuru Zamanı

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

(Yürütücünün ilk 30 aylık projesi için)

 

200.000

 

Yıl Boyunca

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

180.000

 

Yıl Boyunca

Start-Up Projesi (SUP kodlu)

 

475.000

Yıl Boyunca

Çok Disiplinli Proje (R kodlu)

 

800.000

 

Özel çağrı ile

 

Altyapı Projesi (S kodlu)

 

1.000.000

Özel çağrı ile

 

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu)

 

500.000

Özel çağrı ile

 

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu)

 

1.000.000

Özel çağrı ile

 

YÖK-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi (YÖK-ADP kodlu)

2.000.000

 

Özel çağrı ile

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)
 

Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden (A), PTI’nin, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteğinin, çalıştay, konferans vb. düzenlemelerin, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara ödenen maaş/danışmanlık ücretlerinin, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. (B) çıkartıldıktan sonra, kalan miktarın %40’ı ((A-B) x 0.4)) yıllık KDV dahil 250.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır.

Aynı işlemler uygulandıktan sonra kalan miktarın %40’ının Standart (P kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda ise, yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı (KDV dahil 180.000 TL tavanı) çerçevesinde proje başvurusu iletilir.

Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez
tüm yıl boyunca

*Çok yıllı projelerde (18 ay – 30 ay) son 6 aylık bütçe yıllık tavanın yarısı kadar talep edilmelidir.

 

acordeon
1
3. BAP Komisyonuna Proje Başvuru Süreci

Proje destek türü seçilerek; projenin Türkçe ve İngilizce adı, (varsa) diğer kurum/kuruluşlardan alınan kaynak miktarı (“M” kodlu projelerde zorunlu alandır.), proje süresi, proje çalışmalarında denek kullanılıp kullanılmayacağı ve seçilen proje destek türüne göre doldurulması gereken diğer alanlar (Doktora projeleri için tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencisinin adı-soyadı alanları zorunlu alandır.) düzenlenir.

Yeni proje başvurularının süreleri sistemden 12, 18, 24 ve en çok 30 ay olacak şekilde seçilebilir. “Proje Süresi” en az 12 ay, en fazla 30 ay olabilir. Birinci proje yılı, ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Proje süreleri sistemden 6’şar ay ara ile seçilebilir. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe talepleri, seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Proje süresinin değiştirilmek istenmesi durumunda “Proje Talep Listesi” adımına geçilmeden önce bu değişiklik yapılmalıdır. Proje talep listesi oluşturulduktan sonra proje süresi kesinlikle değiştirilemez. Proje süresinin değiştirilmesinin istenmesi durumunda talep listesinin silinip değişiklik yapıldıktan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir. “Proje Bütçesi” alanında “Bilimsel Araştırma Projeleri”nden talep edilecek toplam bütçe girişi manuel olarak yapılamaz, “Proje Talep Listesi” adımı düzenlenirken oluşturulan bütçe bu alana otomatik olarak yansır. Yalnızca (varsa) destek veren “Diğer Kaynaklar” alanından manuel bütçe girişi yapılır.

YÖK-ADP proje başvuruları için “odak alan” ve/veya “alt alan” bilgileri bu kısımda belirtilir. YÖK Araştırma Üniversiteleri Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmelerine https://arastirma.boun.edu.tr/tr/bap/bap-idari-koordinatorlugu/duyurular-treng adresinden erişebilir.

Araştırma projelerinde insanların denek olarak kullanılması halinde, deney verisi daha önce toplanmış olsa dahi, Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurullarından birinin (SBİNAREK veya FMİNAREK) onayı gerekmektedir. Etik kurul onayı, proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde, ilgili proje için ve proje yürütücüsü adına alınmış olmalıdır. Etik kurul onayında yazılı proje başlığı ile ilgili proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.

Diğer konular için ise ilgili etik kuruluna (Dış İlişkiler Etik Kurulu, Çevre Etik Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) başvurulur. Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinlerinin de proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde ve başvurusu yapılan proje için alınmış (İlgili izinde yer alan proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) olması gerekir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanlarına giren bilimsel araştırma projelerine başvurmak için öncelikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Ana Hizmet Birimleri vasıtasıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek onay alınmalıdır. Başka kurumlar ya da başka üniversitelerin etik kurullarından alınmış onayların Boğaziçi Üniversitesinin ilgili Etik Kurullarına onaylatılması gereklidir.

Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Etik kurula başvuru dilekçesi tek bir doküman halinde sisteme yüklenir. Yükleme alanı “Evet” kutucuğu işaretlendikten sonra aktif olur ve “Göz At” butonuyla sisteme yüklenir. (Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer.) Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak “Proje Başvuru Taslağı” oluşturulmuş olur. Taslak olarak kaydedilen proje başvurusuna “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Destek Türü” sekmesinin altından “Proje Başlığına” tıklanarak erişilir.       

acordeon
2
3.1. Proje Çağrı Takvimi

“Standart (P kodlu)”,“Doktora (D kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü yeni proje başvuruları belirli bir çağrı dönemi ve tarihi ile sınırlandırılmadan tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. (Bkz. Tablo 2)                                                                                                                                                                    

“Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje başvuruları dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. (Bkz. Tablo 2)

“Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Altyapı (S kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)” ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” proje başvuruları ortak çağrı altında her yıl Mart-Nisan döneminde yapılır; başvurular ile ilgili koşullar ve çağrı takvimi her yıl Ocak ayı içinde ilan edilir.

 YÖK-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Proje (YÖK-ADP kodlu) başvuruları için her yıl özel çağrı yapılır. (Bkz. Tablo 2)

Yeni proje başvuruları, Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri “Tamamlayıcı destek (M kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” olmak üzere en fazla toplam iki projesi (YÖK-ADP hariç) olabilir” koşulunu sağlayacak şekilde “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden yapılır

acordeon
2
3.2. Proje Başvurularının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Proje başvuruları hazırlanırken aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınmalıdır:

 1. BAP Komisyonuna iletilecek yeni proje başvurularının Bilim İnsanı Portalından iletilmeden önce, daha önce yürütülmüş Boğaziçi Üniversitesi BAP destekli projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş ancak henüz sisteme girişi yapılmamış, son 5 yıl içinde yayımlanmış olan ulusal/uluslararası makalelerin, Bilim İnsanı Portalına girilerek proje çıktısına yansıtılması gereklidir.
 2. Yurt dışında yapılacak anket/deney çalışmalarında yer alan katılımcılara/deneklere (kişiden hizmet alımı şeklinde) ödeme yapılamaz.
 3. Yurt dışı arazi-saha çalışmalarında ev kirası/oda ücreti, faturalandırılması koşuluyla ödenir.
 4. Alınan yazılım veya makine-teçhizat için ayrıca eğitim, danışmanlık ücreti verilmemektedir.
 5. Projelerin araştırmacı personel (Tam SGK’lı) çalıştırma kalemi kapsamında Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri çalıştırılmaktadır. Lisans öğrencileri çalıştırılamaz.
 6. Projeler kapsamında projeksiyon cihazı, magic klavye, tablet kalemi, çeker ocak, klima, sunum kumandası, yazıcı (çok fonksiyonlu yazıcılar dahil) internet bağlantısı alımları yapılmamakta ve mevzuat gereği konferans/çalıştay vb. etkinlik düzenlenmesi için bütçe desteği sağlanmamaktadır.
 7. Yapı işleri tarafından yapılabilecek olan elektrik, su tesisatı gibi altyapı hizmetleri; çeker ocak yapımları, tadilat ve çeşitli inşaat işleri için BAP projeleri kapsamında bütçe desteği verilmemektedir.
 8. Tez, kitapçık, broşür vb. çoğaltılması için projeden fotokopi ödeneği verilmemektedir.
 9. İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi Laboratuvarından ücret karşılığı sıvı azot temin edilebildiğinden, BAP projeleri çerçevesinde alınması düşünülen sıvı azot, İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi Laboratuvarından temin edilmelidir.
 10. Projeler kapsamında dergi vb. yayın alımları yapılmamakta ve posta giderleri (Bu tip harcamalar için anında ödeme yapılması gerektiği ve geri dönük olarak ödeme yapılamadığından) karşılanmamaktadır.
 11. Sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki projelerin araştırmaları çerçevesinde talep edilecek nadir kitap alımları proje bazında değerlendirilir. Üniversite Kütüphanesinde bulunan kitaplar için destek sağlanmaz.
 12. Boğaziçi Üniversitesi matbaasında hızlı bir şekilde ve ücretsiz olarak poster basımı yapılabildiğinden bu destek için bütçe tahsis edilmemektedir.
 13. BAP Projelerinden çıkan/çıkacak makale, kitap, tez gibi yazılı ürünlere sağlanan maddi destek için proje kodu belirtilerek Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından....kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) atıfta bulunulması gerekir. Proje kodu belirtilerek atıf yapılmayan ürünler ilgili projenin ürünü olarak sayılmamaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde de proje kodu belirtilerek atıf verilmesi konusuna azami dikkat gösterilmesi gerekir. BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş tüm yazılı ürünler için bilim insanı portalı üzerinden ürün sunumu talebi yapılabilir. Yapılan bu atıflar bir sonraki proje döneminde yeni proje başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yakından izlenir.
 14. 2009 Mali yılından itibaren projelere tahsis edilen ödenekler proje süresince kullanılabilecek olup, bu ödeneklerin proje takvimine uygun harcanması esastır. Kullanılmayan proje ödenekleri ertesi yıla otomatik olarak devredilmektedir.
 15. Mücbir sebeplerden ötürü BAP Komisyonunca süre uzatımına onay verilen projelerin bütçeleri de uzatılan süre ile birlikte otomatik olarak ertesi yıla devredilebilecektir.
 16. Bir projede harcanamadan kalan bütçenin başka bir projeden harcanması ya da başka bir projeye aktarılması mevzuat açısından mümkün değildir.
acordeon
1
4. BAP Projelerine Sağlanan Destek Türleri

Projelerin ilk üç yılı toplam 30 ay sürer. Birinci proje yılı ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Proje süreleri sistemden 6’şar ay ara ile seçilebilir. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe talepleri, seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Çok yıllı projelerde (18 ay – 30 ay) son 6 aylık bütçe, yıllık tavanın yarısı kadar talep edilmelidir.

Proje süresinin değiştirilmek istenmesi durumunda bu değişiklik “Proje Talep Listesi” adımına geçilmeden önce yapılmalıdır. Proje talep listesi oluşturulduktan sonra proje süresi kesinlikle değiştirilemez. Proje süresinin değiştirilmesinin istenmesi durumunda talep listesinin silinip değişiklik yapıldıktan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir. Proje süresi 12 ay olarak belirlenmiş başvurularda yalnızca birinci yıl bütçe talebi yapılır.

Proje süresi 24 ay olarak belirlenmiş başvurularda ikinci yıl,  proje süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe talepleri mutlaka öngörülmeli ve proje talep listesine girilmelidir. Gelecek yıllara ait bütçe taleplerinin öngörülmemiş olması durumunda bu yıllar için BAP Komisyonundan bütçe talep edilemez. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler, daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir. Proje talep listesinin hazırlanması aşamasında yurt dışı alım yapılmasının gerekli ve kesin olduğu durumlarda mal bedellerinin o günkü döviz kuru üzerinden hesaplanan TL karşılıklarına gümrük vb. masraflar için belli oranlarda bütçenin de dahil edilmesi gerekir. Bu sebeple proje bütçesi oluşturulurken BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişime geçilerek destek alınmalıdır.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

“Proje Talep Listesi” aşağıdaki “Bütçe Talep Kalemleri” nden oluşur:

acordeon
2
4.1. Makine Teçhizat Alımları Talep Kalemi

Bilgisayar, sunucu, bilgisayar çevre birimleri (hard disk, fare, klavye), iş makinesi, manyetik karıştırıcı, vakum pompası, pH metre seti, görüntü algılama cihazı, termostatlar, motor pompası, ısıtma fırını, titreştirici, uzama ölçer, metal işleme makinesi, ses kayıt cihazı, video kamera, stepper motor, kuvartz küvet, optik okuyucu, piston pompası, otoklav gibi makine ve teçhizat alımları ve bakım onarım giderleri için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Talep edilecek her makine teçhizat için ayrı bir menü açılarak (pop-up) talep listesine eklenir. 30.000 TL’nin üzerinde talep edilecek her bir alım için şartname ve proforma fatura, açılır menüden (pop-up) sisteme yüklenmelidir.

acordeon
2
4.2. Yazılım Alımları Talep Kalemi

Yazılım ve lisans alımları için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Üniversitemize lisanslanmış olan yazılımlar BAP Komisyonu tarafından desteklenmemektedir. Bu yazılımlara Bilgi İşlem Merkezi web sayfasından (“Hizmetler” menüsünden “Bilgisayar Desteği” alt menüsü tıklanarak) ve Kütüphane web sayfasından (“Elektronik Servisler” menüsünden “Veritabanları” alt menüsü tıklanarak) erişilebilir. Bu yazılımlar (EndNote, Mendeley, Grammarly vb.) için ilgili birimlerden destek alınabilir.

acordeon
2
4.3. Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Talep Kalemi

Kırtasiye, kağıt, kalem, CD, entegre devreler, toner, muhtelif laboratuvar malzemesi, büro malzemeleri, akaryakıt ve yağ alımları, yem alımları, yiyecek ve içecek alımları, canlı hayvan alım ve bakımı gibi tamamen tüketime dayanan çeşitli mal veya malzeme alımı için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Alınacak malzemelerin fiyatlı ve detaylı listesi (laboratuvar malzemeleri, kimyasal çeşitleri, diğer tüketim malzeme listeleri vb.) ve 30.000 TL’yi aşan sarf malzemeleri için proforma faturaları tüketim malzemeleri, açılır menü (pop-up) üzerinden “Göz At” butonu kullanılarak sisteme yüklenir.

acordeon
2
4.4. Hizmet Alımları Talep Kalemi

Misafir araştırmacı ziyaret desteği (Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra ek bütçe olarak da talep edilebilir. Misafir araştırmacı ziyaret desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.), bir araştırma kurumu tarafından yapılacak anket ve benzeri hizmetler, fotokopi giderleri, analiz giderleri, yük taşıma giderleri, yurt içi arazi saha çalışmaları kapsamında günlük araç kiralama hizmeti bedeli, arkeolojik kazı giderleri için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Hizmetin tanımı detaylı olarak açıklanmalıdır.

Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme Harcama Pusulası” ve “Ödeme Fişi (ödeme avans alınarak yapılacak ise)” ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

2022 yılından itibaren yeni proje başvuruları çerçevesinde anketör talepleri değerlendirilmemektedir. Anketör yerine bursiyer görevlendirilmesi talep edilebilir.

Araştırma görevlileri, devlet memurları, projede hâlihazırda araştırmacı personel olarak çalışanlardan BAP projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılamaz.

Yurt dışında fotokopi çekim masrafları ancak görevlendirme öncesinde avans alınması halinde mümkün olabilmektedir. Yurt dışında çektirilen fotokopiler için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri adına kesilmiş fatura alınmalı ve yurda dönüldükten sonra fatura teslim edilerek alınan avans kapatılmalıdır.

 

acordeon
2
4.5. Yolluk Giderleri Talep Kalemi

Yalnızca proje çalışmalarında gerekli olan yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) bu bütçe kaleminden talep yapılır. Arazi-saha çalışmaları proje başvurusunda öngörülmelidir. Yurt içinde ve yurt dışında arazi-saha çalışması yapılabilmesi için proje başvurularında yolluk giderleri, bütçe kaleminden gerekçeler belirtilerek talep yapılmalıdır.

Yurt dışı arazi-saha çalışmaları (D kodlu projenin ilgili doktora tez öğrencisi hariç) yalnızca proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

İki aydan uzun sürecek yurt dışı saha çalışmalarında Üniversite Yönetim Kurulundan izin alınması ve iznin bir kopyasının BAP Komisyonuna sunulması gerekir. Yapılacak talepte yurt dışında kalınacak süre, talep edilen gündelik-konaklama miktarı, ulaşım miktarı, katılacak kişi ya da kişilerin adları, nitelikleri, saha çalışmasının gerekçesi ve projeye yapacağı katkı hakkında açıklayıcı bilgi verilmelidir. “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” nda başvuru esnasında yıllık proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde 40.000 TL tavanı uygulanmaktadır.

Yalnızca “D” kodlu projeler kapsamında, arazi-saha çalışmasının içeriğinin doktora öğrencisinin proje çalışmalarıyla ilişkili olması şartıyla, doktora öğrencilerine yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilebilir. Doktora öğrencilerine, en fazla 1 ay süresince ve yılda 1 kez sağlanan bu destek için yol ve gündelik-konaklama masrafları, toplam 30.000 TL tavanını aşamaz ve bölünerek birkaç defada kullanılamaz. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilmez.

İstanbul il sınırları içinde yapılması planlanan arazi çalışmaları için gündelik ve yol giderleri ödenmez.

Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli bir görevlendirme ve/veya resmi izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin, ikinci 3 aylık yurt dışı görevlendirme vb.) alındığında proje yürütücüsünün, projeyi devredip ilgili projenin ekibinde yer alması gerektiğinden [(Yurt dışı arazi-saha çalışmalarında yalnızca proje yürütücüsü (D kodlu projelerde doktora tez öğrencisi hariç) desteklenir.] proje sözleşmesinde onaylanmış olsa bile yurt dışı arazi-saha çalışması masrafları karşılanmaz.

Yaz okullarına katılım desteği verilmemektedir. Bilimsel toplantılara katılmak için yurt içi/yurt dışı seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. Bilimsel toplantılara katılım desteği, proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat belli olduktan sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti ek bütçe olarak verilmektedir. (Bilimsel toplantılara katılım desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Seyahat Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

acordeon
1
5. Tam SGK ‘lı Araştırmacı Personel Çalıştırma ve Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin BAP projeleri çerçevesinde hangi statülerde çalışabilecekleri/görev alabilecekleri ve ne kadar ödeme yapılacağı konularında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve iletilen yeni proje başvurularında çalışabilecek/görev alabilecek lisansüstü öğrencilerin aşağıda belirtilen iki statüden hangisi kapsamında projede yer alacağının yürütücüler tarafından açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

BAP projeleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri BAP projeleri kapsamında her ay ödeme yapılacak şekilde iki değişik statüde çalışabilir ya da görev alabilir.

Tablo 3: Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin veya doktora sonrası araştırmacıların BAP projeleri çerçevesinde çalışabilecekleri/görev alabilecekleri statüler

BAP Proje Türleri

Araştırmacı Personel (Tam SGK'lı) Çalıştırma / Bursiyer Görevlendirme

(Eş zamanlı olarak en fazla çalışabilecek araştırmacı personel/görev alabilecek bursiyer sayıları verilmiştir. Daha az sayıda çalıştırmak/görev vermek mümkündür.)

Standart (P kodlu)

1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi veya eş zamanlı olarak en fazla 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Doktora (D kodlu)

1 tam SGK'lı doktora tez öğrencisi veya 1 bursiyer doktora tez öğrencisi

Tamamlayıcı Destek (M kodlu)

1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi veya eş zamanlı olarak en fazla 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Start-Up (SUP kodlu)

1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi veya eş zamanlı olarak en fazla 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Çok disiplinli (R kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi veya eş zamanlı olarak en fazla 1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Altyapı (S kodlu)

Araştırmacı personel çalıştırılamaz ve bursiyer görevlendirilemez.

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi veya eş zamanlı olarak en fazla 1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/post doc ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi veya eş zamanlı olarak en fazla 1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/post doc ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

YÖK-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi (YÖK-ADP kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

 

acordeon
2
5.01 . Araştırmacı Personel Çalıştırma (Tam SGK’lı olarak) Talep Kalemi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen EK 28 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in (16.07.2020 tarih ve 31187 Sayılı Resmi Gazete) Personel Çalıştırılmasıyla ilgili 13. Maddesinin (3)’ üncü bendinde “Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. İlgili yılın yatırım programında yer alan rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, ilgili yılın yatırım programının teknolojik araştırma sektöründe yer alan diğer tüm projeleri için ise Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre projelerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.”, hükmü uyarınca BAP Projelerinde personel çalıştırılmaktadır. Bu amaçla ayrılacak ödenek BAP Mali yılı toplam genel bütçesinin %20 sini geçmeyecek şekilde her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca değerlendirilir.

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 2010 yılından bu yana tam SGK’lı olarak proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla BAP projelerinde çalıştırılabilmektedir. Bu statüde çalışanlar ile 4/B’li olarak belirli süreli hizmet sözleşmesi yapılır. Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar bu statüde çalışamazlar.

Araştırmacıya ödenecek aylık toplam ücret her yıl  “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” tarafından belirlenen asgari ücretin altında olamaz (“Asgari Ücret” kanunen ödenmesi zorunlu olan “En Az” ücrettir.); Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşamaz. Bu sebeple BAP Komisyonu projede çalışacak araştırmacının niteliğine göre her yıl ilgili kanunlar çerçevesinde en az ve en çok toplam maliyet miktarlarını belirler.

Proje yürütücüleri 2023 yılında “Araştırmacı Personel Çalıştırma” kapsamında çalışacak olan,

 • Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin aylık maaşlarının, projeye toplam maliyeti 2023 yılında en az  16.432,76 TL /Ay (Tahmini ele geçen net ücret 11.402 TL) ile en çok 18.000 TL/Ay (Tahmini ele geçen net ücret 12.430 TL)  arasında olacak ve proje bütçe tavanları dahilinde kalacak şekilde belirlenmek zorundadır. Ortalama %31 düzeyindeki yasal kesintiden sonra net ödeme yapılır.

Devam eden proje kapsamında çalışan araştırmacı personelin aylık maaşı resmi makamlar tarafından belirlenen asgari ücretten daha yüksek bir ücret olarak komisyon kararı ile belirlenebilir; ancak (ilgili tavan aşılmayacak şekilde) araştırmacı personelin çalışma süresi ay bazında kısalır. Bu değişikliğin komisyondan talep edilebilmesi için araştırmacı personelin 3 aydan daha uzun bir çalışma süresinin kalmış olması, projenin en az 3 ay normal süresinin bulunması, en az 3 aylık harcanmamış araştırmacı personel bütçesinin bulunması ve ayrıca talebin BAP Komisyonu toplantısı gündemine alınacak şekilde en geç 1 ay önceden sistemden iletilmesi gereklidir.

 1. Araştırmacı personel için yapılacak ödemeler toplam BAP proje tavanlarını geçemez ve bu amaçla ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.
 2. Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda araştırmacı çalıştırmayı öngörmüş olması, personelin niteliğini, adı ve soyadını, çalışacağı süreyi ve projeye toplam maliyetini belirlemiş olması gerekir.
 3. Çalıştırılmak istenen araştırmacının projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 4. Projede çalışacak araştırmacının, hâlihazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
 5. Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri projelerde araştırmacı personel olarak çalıştırılabilir.
 6. Yeni proje başvurularında araştırmacı personel çalıştırma izni ve bütçeleri birinci proje yılı içinde değerlendirilir ve onaylanır.
 7. Bir proje yılı proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır.
 8. Bir yıldan uzun süreli projelerin ikinci ve son 6 aylık araştırmacı personel çalıştırma talepleri o yıllara ait bütçe talebi içinde yenilenerek değerlendirilir ve onaylanır.
 9. Yürüyen projelere sonradan personel çalıştırma izni verilmez.
 10. Bir projede (R-SBA-TUG-YÖK-ADP kodlu projeler hariç) aynı anda birden fazla araştırmacı personel çalıştırılamaz.
 11. Bir projede en kısa araştırmacı personel sözleşme süresi 3 aydır. Araştırmacı personel çalışma izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 aylık hizmet sözleşmesi süresince verilebilmektedir.
 12. Bir araştırmacı personel (Üniversitemiz lisansüstü öğrencisi) projeler kapsamında tam SGK’lı olarak en fazla 6 yıl çalıştırılabilecektir.
 13. Projelerde çalışan araştırmacı personele gelir vergisi indirimi ve damga vergisi muafiyeti uygulanır.
 14. Projede çalışacak araştırmacı personelin hizmet sözleşmesinin yenilenmesi veya bir sonraki proje yılında da aynı projede çalışabilmesi için yürütücünün proje başvurusunda araştırmacı personel çalıştıracağını öngörmüş olması, bilim insanı portalından dönem raporu ile birlikte eş zamanlı olarak gelecek yıl bütçe talebini iletmesi, bu talebin BAP Komisyonunca değerlendirilip onaylanması ve (bütçe imkânları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimlerin zamanında yapılması konusundaki yasal sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.
 15. Yabancı uyruklu araştırmacılar tam SGK’lı statüsünde personel çalıştırma kapsamında çalıştırılamaz.
 16. Çalıştırılacak araştırmacı personel Türkiye sınırları içinde fiilen (fiziki olarak) ikamet etmelidir.
 17. Sadece 1 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında SGK işe giriş işlemi yapılmamaktadır.
 18. Projenin tamamının veya bölümlerinin zamanından önce tamamlanması durumunda hizmet sözleşmesi proje yürütücüsü tarafından tek taraflı feshedilebilir.
 19. Yürütücülerin talebi üzerine, projelerin BAP Komisyonu kararıyla dondurulması halinde projelerde çalışan araştırmacı personelin hizmet sözleşmesi de buna bağlı olarak sonlanmış sayılır.
 20. Boğaziçi Üniversitesi olarak, BAP dahil tüm SGK’lı çalışanlarının toplam primlerini her ayın belirli bir gününde SGK’ya yatırma zorunluluğunun olması nedeniyle BAP Mali Koordinatörlüğüne geç ulaşan taleplerden oluşacak SGK prim borçlarının daha önce tahakkuk eden kurum toplam primlerine ilave edilmesi mümkün olmadığından, SGK’ya süresi içinde yatırılmayan prim borçları için ciddi cezai müeyyideler uygulandığından, sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.
 21. 5510 Sayılı Kanun gereği sağlık raporu alan tam SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu”na bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje araştırmacı personelin, sağlık raporunu aldığı gün mutlaka BAP Mali Koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde tüm sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.
acordeon
2
5.02 Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi

26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına 26/01/2018 tarih ve 30313 sayılı Resmi Gazete ile BAP projeleri kapsamında burslu olarak görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciyi belirten “Bursiyer” ifadesi tanımlanmıştır.

Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencileri 2019 yılından itibaren BAP projeleri çerçevesinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bursiyer olarak görevlendirilebilir. Aylık ödenebilecek burs tavanları, proje bütçe tavanları dahilinde ve “Kredi ve Yurtlar Kurumu” yüksek lisans ve doktora bursu miktarlarının %50 artırımlı üst sınırını geçmeyecek şekilde Komisyon tarafından belirlenir.

2023 yılında yüksek lisans öğrencileri için en çok 3.750 TL net, doktora öğrencileri için en çok 5.625 TL net olarak uygulanır. Proje yürütücüleri bu miktarların altında bursiyer görevlendirebilir. 

Bursiyerlerin kaza sigortası primleri Üniversitemiz tarafından ödenir. Bursiyere ödenecek aylık tutar aynı zamanda projeye aylık maliyet olup, hiçbir kesinti yapılmaz.

Proje yürüyen duruma geçip başladıktan sonra araştırmacı personel ve bursiyer statüleri arasında geçiş yapılamaz.

Bursiyerlerin BAP Komisyonu tarafından onaylanan ve proje sözleşmesi ile kesinleştirilmiş olan ücretten farklı bir ücretle görevlendirilmesinin istenmesi ya da bursiyer değişikliklerinde sistemden değişiklik talebi yapılarak BAP Komisyonu onayı alınmalıdır.

Bursiyer seçiminde uyulması gereken ilkeler ve uygulama esasları aşağıda yer almaktadır:
1. Bir projede eş zamanlı olarak en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bir bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.
2. Standart (P kodlu), Tamamlayıcı Destek (M kodlu), Start-Up (SUP kodlu) projelerinde en çok 1 araştırmacı personel çalıştırabilecek veya eş zamanlı olarak en çok 2 bursiyer görev alabilecektir.
3. Doktora (D kodlu) projelerinde, sadece D kodlu proje ile ilgili doktora öğrencisi araştırmacı personel olarak çalıştırılabilir ya da bursiyer olarak görevlendirilebilir.  
4. Altyapı (S kodlu) projelerinde bursiyer görevlendirilemeyecek ve araştırmacı personel çalıştırılamayacaktır.
5. Çok disiplinli (R kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu), İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu) projelerinde en çok 1 araştırmacı personel çalıştırılabilecek ve eş zamanlı olarak en çok 2 bursiyer görev alabilecektir; ya da eş zamanlı olarak en çok 2 araştırmacı personel çalıştırabilecektir.
6. Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.
7. Görevlendirilecek bursiyerlerin herhangi bir kurumdan burs almıyor olmaları gereklidir.
8. BAP projelerinde görev alacak bursiyerlerin 40 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
9. Burs miktarı üst sınırlar dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
10. Bursiyerler için yapılacak ödemeler toplam BAP proje tavanlarını geçemez ve bu amaçla ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.
11. Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda bursiyer görevlendirmeyi öngörmüş olması, bursiyerin niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre ve projeye maliyetini belirlemiş olması gerekir.
12. Görevlendirilmesi istenen bursiyerin projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
13. Projede görevlendirilecek bursiyerin, hâlihazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
14. BAP projelerinde bursiyer olanlar aynı dönemde TÜBİTAK yurt içi lisansüstü burs programı bursiyeri olamazlar.
15. Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri projelerde burslu olarak görevlendirilebilirler.
16. Yeni proje başvurularında ve bursiyer değişikliklerinde öğrenci belgesi iletilmelidir. Yüksek lisanstan doktoraya geçen öğrenciler ise, bölümlerinden alabilecekleri “ön kabul yazısını” iletmelidir.
17. Yeni proje başvurularında bursiyer görevlendirme izni ve bütçeleri birinci proje yılı içinde değerlendirilir ve onaylanır.
18. Bir yıldan uzun süreli projelerin ikinci ve son 6 aylık bursiyer görevlendirme talepleri o yıllara ait bütçe talebi içinde yenilenerek değerlendirilir ve onaylanır.
19. Yürüyen projelere sonradan bursiyer görevlendirme izni verilmez.
20. Bir projede en kısa bursiyer görevlendirme süresi 3 aydır. Bursiyer görevlendirme izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 ay süresince verilebilmektedir. Proje devam ederken dönem raporu verilerek alınan ek süreler gerekçe gösterilerek bursiyerlerin görevlendirilme süresi uzatılamaz. Bu sebeplerle bursiyer görevlendirme planının uygun şekilde yapılması gereklidir.
21. Bir bursiyer projeler kapsamında en fazla 6 yıl görev alabilir.
22. Projede görevlendirilecek bursiyerin bir sonraki proje yılında da aynı projede görev alabilmesi için yürütücünün proje başvurusunda bursiyer görevlendireceğini öngörmüş olması, bilim insanı portalından dönem raporu ile birlikte eş zamanlı olarak gelecek yıl bütçe talebini iletmesi, bu talebin BAP Komisyonunca değerlendirilip onaylanması ve (bütçe imkânları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimleri zamanında yapma yasal sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
23. Yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencileri bursiyer olarak projelerde görev alabilir.
24. Bursiyerler Türkiye sınırları içinde fiilen (fiziki olarak) ikamet etmelidir.
25. Projenin tamamının veya bölümlerinin zamanından önce tamamlanması durumunda burs ödemeleri proje yürütücüsü tarafından sonlandırılabilir.
26. Yürütücülerin talebi üzerine, projelerin BAP Komisyonu kararıyla dondurulması halinde projelerde görevlendirilen bursiyerlerin görev süresi de buna bağlı olarak sonlanmış sayılır.
27. Bir proje devam ederken araştırmacı personel çalıştırılmasından vazgeçilerek bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez. Aynı şekilde bursiyer görevlendirilmesi suretiyle başlamış olan bir projede bursiyer görevlendirilmesinden vazgeçilerek araştırmacı personel çalıştırılması talep edilemez. Bu amaçla iletilen fasıl aktarımı talepleri ve gelecek yıl bütçe talepleri kabul edilmeyecektir. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında bu konuya azami dikkat edilmelidir.